Cele statutowe


Fundacja Miłosierdzie i Kultura świadczy szeroko pojętą pomoc społeczną oraz zajmuje się działaniami na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.

Zgodnie z § 5 statutu Fundacji Miłosierdzie i Kultura celami statutowymi są:

 1. Podstawowym celem działalności Fundacji jest:
  • działalność opiekuńczo-lecznicza, prowadząc Dom Opiekuńczo-Leczniczy w Pilaszkowie oraz Dom Seniora w Ulesiu,
  • działalność kulturalna w segmencie kulturalnym prowadząc: Muzeum Dworu Polskiego, Muzeum Pojazdów Konnych oraz Izbę Pamięci.
 2. Ponadto Fundacja zajmuje się:
  • inicjowaniem, wspomaganiem, organizowaniem, finansowaniem działań w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej,
  • podtrzymywaniem tradycji i kultury narodowej w tym wychowaniu w duchu poszanowania historii, chrześcijańskich korzeni państwa polskiego, kultywowaniem i pielęgnowaniem tradycji narodowej i religijnej,
  • promocją rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego, ochroną środowiska, rozwojem oświaty, nauki i techniki,
  • wspieraniem dzieł charytatywnych, prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych wiekiem, młodzieży specjalnej troski i osób bezdomnych,
  • sprawowaniem opieki nad zbiorami i kolekcjami przedmiotów o wartościach istotnych dla historii, kultury, tradycji państwa polskiego, stanowiących lub mogących stanowić dobro kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Działalność Fundacji jest wyłączną działalnością statutową, prowadzoną na rzecz całego społeczeństwa i dotyczy realizacji zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, działalności charytatywnej ochrony i promocji zdrowia. Fundacja działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Podtrzymuje i upowszechnia tradycję narodową, pielęgnuje polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.