Fundacja skupia swoją działalność w 2 obszarach: opiekuńczo-leczniczym, w tym świadczenie opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i samotnymi oraz w zakresie kulturalnym, angażując się w działania na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego oraz pielęgnowania wartości rodzinnych
i patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.
Fundacja Miłosierdzie i Kultura jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną do Rejestru KRS  pod numerem 0000163833.

Działalność opiekuńcza:

Naszą działalność w tym zakresie realizujemy prowadząc:

Dom Pomocy Społecznej w Ulesiu (woj. warmińsko-mazurskie).

Jest placówką zapewniającą naszym pensjonariuszom kompleksową, całodobową opiekę pielęgniarsko-opiekuńczą, terapię, rehabilitację, badania specjalistyczne, posługę duszpasterską oraz aktywne spędzanie czasu wolnego.

Działalność kulturalna:

Fundacja wiele uwagi poświęca również działaniom na rzecz krzewienia wartości patriotycznych,  ochrony tradycji i dziedzictwa narodowego. Działalność w segmencie kulturalnym realizujemy prowadząc:

Izbę Pamięci

Intencją naszą jest przekazanie młodym pokoleniom wartości duchowych, dzięki którym nasz naród przetrwał najtrudniejsze chwile. Naszą misję w tym zakresie realizujemy m.in. przez organizację lekcji muzealnych dla szkół oraz wspieranie placówek edukacyjnych zainteresowanych uczestnictwem w „żywych” lekcjach historii poprzez dofinansowywanie wycieczek szkolnych. Chcemy, aby zajęcia edukacyjne realizowane w pilaszkowskich Muzeach przyczyniały się do pielęgnowania w dzieciach wartości rodzinnych, poszanowania dla autorytetów i bohaterów narodowych. Mamy nadzieję, że przyczyniają się one do kształtowania w młodych ludziach poczucia tożsamości narodowej, postaw patriotycznych i szacunku dla tradycji narodowej.